DKBike Bắc Giang Đại lý Thịnh Hà

Cầu 5, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang

Điện thoại: 0355286939

Các đại lý khác